Izdavačka etika i izjava o zlouporabi publikacije

Prvi hrvatski časopis o mesu – MESO (ISSN: -0025 / Zadružna štampa d.d.) je časopis recenziran jednostruko slijepom, dvostrukom recenzijom. Objavljeni članak izravan je odraz kvalitete rada autora i institucija koje ih podupiru. Potrebno je usuglasiti standarde očekivanog etičkog ponašanja za sve strane uključene u čin objavljivanja: autora, urednika časopisa, recenzenta i izdavača. Naše etičke izjave temelje se na COPE-ovim Smjernicama najbolje prakse za urednike časopisa.

Dužnosti Uredničkog odbora

Odluke o objavljivanju radova
Urednik je odgovoran za odluku koji dostavljeni radovi će biti objavljeni nakon prolaska kroz dvostruku slijepu recenziju. Urednik se može voditi prema politikama uredničkog odbora časopisa i biti ograničen pravnim zahtjevima u trenutku na snazi ​, a koji se tiču klevete, kršenja autorskih prava i plagijata. Urednik se može posavjetovati s drugim urednicima ili recenzentima pri donošenju ove odluke. Međutim, ni glavni urednik ni pomoćnik glavnog urednika nemaju ovlasti utjecati na recenzente koji provode slijepu recenziju članaka dostavljenih na recenziju.
„Poštena igra“
Urednik u svakom trenutku procjenjuje rukopise s obzirom na njihov intelektualni sadržaj bez obzira na rasu, spol, seksualnu orijentaciju, vjersko uvjerenje, etničko podrijetlo, državljanstvo ili političku filozofiju autora.
Tajnost podataka
Glavni i odgovorni urednik, kao i pomoćnik glavnog urednika ili bilo koji član uredničkog odbora ne smije otkriti bilo kakve informacije o dostavljenom rukopisu bilo kome osim dopisnom autoru, recenzentima, potencijalnim recenzentima, drugim uredničkim savjetnicima i izdavaču, prema potrebi.
Otkrivanje i sukobi interesa
Neobjavljeni materijali izloženi u predanom rukopisu ne smiju se koristiti u vlastitom istraživanju urednika bez izričitog pisanog pristanka autora.

Dužnosti recenzenata

Doprinos uredničkim odlukama
Recenzija pomaže uredniku u donošenju uredničkih odluka, a putem uredničke komunikacije s autorom također može pomoći autoru u poboljšanju rada. Recenzenti ne znaju identitet autora, budući da se sve informacije za identifikaciju izbacuju iz dokumenta prije recenzije. Komentari recenzenta uredništvu su tajni i prije prosljeđivanja autoru bit će napravljeni anonimnima. Imena recenzenata ostaju strogo trajna, njihov identitet poznat je samo glavnom i odgovornom uredniku i pomoćniku glavnog urednika.
Ažurnost
Svaki odabrani recenzent koji se osjeća nekvalificiranim za obavljanje recenzije istraživanja navedenog u rukopisu, ili zna da neće biti u mogućnosti ažurno obaviti recenziju, treba obavijestiti glavnog urednika ili pomoćnika glavnog urednika i izuzeti se iz procesa recenziranja.
Tajnost
Svi rukopisi zaprimljeni na recenziju moraju se tretirati kao tajni dokumenti. Ne smiju se pokazivati drugima niti o njima smije raspravljati osim ako to ne odobri glavni urednik ili pomoćnik glavnog urednika.
Standardi objektivnosti
Recenzije se trebaju provoditi objektivno. Osobna kritika autora je neumjesna. Recenzenti bi trebali jasno izraziti svoje stavove s potkrepljujućim argumentima.
Priznavanje izvora
Recenzenti bi trebali identificirati relevantni objavljeni rad koji autori nisu citirali. Svaka izjava da je opažanje, izvođenje ili argument prethodno iznesen treba biti popraćena relevantnim citatom. Recenzent također treba upozoriti glavnog urednika/pomoćnika glavnog urednika na bilo kakvu značajnu sličnost ili preklapanje između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada za koji osobno zna.
Otkrivanje i sukob interesa
Privilegirane informacije ili ideje dobivene recenzijom moraju se čuvati u tajnosti i ne smiju se koristiti za osobnu korist. Recenzenti ne bi trebali razmatrati rukopise s kojima su u sukobu interesa koji proizlaze iz konkurentskih, suradničkih ili drugih odnosa ili veza s bilo kojim od autora, tvrtki ili institucija povezanih s radovima.

Dužnosti autora

Standardi izvještavanja
Autori izvješća o izvornom istraživanju trebaju prezentirati točan prikaz obavljenog rada, kao i objektivnu raspravu o njegovom značaju. Temeljni podaci trebaju biti točno predstavljeni u radu. Rad treba sadržavati dovoljno pojedinosti i referenci kako bi se drugima omogućilo ponavljanje rada. Lažne ili svjesno netočne izjave predstavljaju neetičko ponašanje i neprihvatljive su.
Pristup i zadržavanje podataka
Od autora se može tražiti da dostave neobrađene podatke u vezi s radom za urednički pregled i trebaju biti spremni omogućiti javni pristup takvim podacima (u skladu s Izjavom ALPSP-STM o podacima i bazama podataka), ako je to izvedivo, te bi trebali u bilo kojem trenu biti spremni zadržati takve podatke razumno vrijeme nakon objave.
Originalnost i plagijat
Autori bi trebali garantirati da su napisali potpuno originalne radove, a ako su autori koristili radove i/ili riječi drugih, da su oni prikladno spomenuti ili citirani.
Višestruko, redundantno ili istovremeno objavljivanje
Autor općenito ne bi trebao objavljivati ​​rukopise koji opisuju isto istraživanje u više od jednog časopisa ili primarne publikacije. Slanje istog rukopisa u više od jednog časopisa istodobno predstavlja neetičko izdavačko ponašanje i neprihvatljivo je.
Priznavanje izvora
Uvijek se mora odati odgovarajuće priznanje radu drugih. Autori moraju citirati publikacije koje su utjecale na određivanje prirode prijavljenog rada.
Autorstvo rada
Autorstvo trebalo bi biti ograničeno na one koji su dali značajan doprinos koncepciji, dizajnu, izvedbi ili interpretaciji objavljene studije. Kao koautore treba navesti sve one koji su dali značajan doprinos. Tamo gdje postoje drugi koji su sudjelovali u određenim bitnim aspektima istraživačkog projekta, treba im odati priznanje ili ih navesti kao suradnike.
Autor za dopisivanje
Korespondent je autor odgovoran za komunikaciju s časopisom vezano uz objavljivanje. Autor za korespondenciju treba osigurati da su svi odgovarajući koautori i nijedan neprikladni koautori uključeni u rad, te da su svi koautori vidjeli i odobrili konačnu verziju rada i pristali na njegovo objavljivanje.
Opasnost
Ako rad istraživanja uključuje kemikalije, postupke ili opremu čija je uporaba povezana s neuobičajenim opasnostima, autor ih mora jasno identificirati u rukopisu.
Otkrivanje i sukobi interesa
Svi bi autori u svom rukopisu trebali otkriti svaki financijski ili drugi suštinski sukob interesa koji bi se mogao protumačiti kao utjecaj na rezultate ili tumačenje njihovog rukopisa. Svi izvori financijske potpore za projekt trebaju biti objavljeni.
Temeljne pogreške u objavljenim radovima
Kada autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u vlastitom objavljenom radu, autorova je dužnost odmah obavijestiti urednika časopisa ili izdavača i surađivati ​​s urednikom kako bi se rad povukao ili ispravio.
Etički pristup životinjama
Istraživanja koja uključuju pokuse na životinjama trebaju se provoditi u skladu s etikom i dobrobiti životinja. Životinje treba dobro njegovati i koristiti ih što je manje moguće minimizirajući bol koja može nastati u vrijeme pokusa. Korištenje pokusnih životinja treba biti u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pravilima. Autori moraju navesti da je pokus proveden u skladu s etikom i dobrobiti životinja.